Превозни документи

ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ВАЛИДНИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА Общински Транспорт Русе EАД

Абонаментните карти се издават и зареждат от Билетен Център на Община Русе на бул."Скобелев" № 45

Всички цени са с ДДС.

Цените са валидни от 01.02.2024г.

Електронни карти за градския транспорт се издават и зареждат, както следва:

traffic@ruse-bg.eu

Издаването на електронни карти става срещу представяне на лична карта.

Всички валидни електронни карти могат да бъдат презаредени в общинския билетен център.

Когато се зарежда стойност, картите могат да бъдат заредени чрез автоматите, поставени на определени места в гр. Русе.

Карта на стационарните апарати за зареждане на стойност

Карта на стационарните апарати за зареждане на стойност

Система за електронно таксуване в градския транспорт

В градския транспорт на гр. Русе е въведена нова система за таксуване на пътници. Модерна автоматизирана система, която ще позволи преминаване към съвременно тарифиране на пътуването! Основа на системата е електрона карта, която издадена веднъж може бързо и лесно да се зарежда с периоди и/или със стойност за закупуване на електронни билети съгласно утвърдената тарифа. Край на хартиените карти! Ако загубя картата не губя заредения в нея период на пътуване.

Въвежда се нов превозен документ – електронен билет, закупуван с предварително заредена стойност в електронната карта. Електронният билет включва цялата информация за пътуването – номер, маршрут, име на превозвача, час на издаване.

Попълнете и подайте заявление по образец в общинския билетен офис с адрес: бул. "Скобелев" №45, за да Ви бъде издадена електронна карта. Ще получите своята персонализирана карта веднага.

Изберете желаната от Вас услуга: предплатен период с продължителност 10 дни, 1 месец или 3 месеца; стойност до 50 лева, която ще използвате за самотаксуване чрез монтирания в превозното средство валидатор за издаване на електронни билети за еднократно пътуване с прекачване на един или повече пътници и/или за таксуване на един или повече лични багажи; определен брой пътувания, заплатени на преференциална цена.

Всички валидни електронни карти могат да бъдат презаредени в общинския билетен офис, а в случаите на зареждане на стойност - също и чрез автоматите, поставени на ключови спирки.

Електронната карта се таксува лесно в автобусите и тролейбусите на специални устройства - валидатори. Валидаторът проверява информацията записана в картата и потвърждава или отхвърля таксуването (когато картата не е валидна).

В автобусите и тролейбусите пътникът може да закупи хартиен билет за еднократно пътуване кодиран с баркод от шофьора на превозното средство. Издава се билет от фискално устройство с предварително означена цена, на който се отпечатват всички данни от пътуването: дата, час, № линия, № превозно средство.

Контрольорите на община Русе проверяват картите с портативно четящо устройство, като установяват валидност/невалидност на картата, дали картата е блокирана и данни от последното таксуване..

Цялата информация от издаване, зареждане, таксуване и проверка на електронната карта, както и тази за издадените билети от ФУ, се записва в централния сървър на системата за таксуване.

УКАЗАНИЯ ЗА ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 1. При пътуване със заредена с валиден предплатен период електронна карта Пътникът задължително се таксува на монтирания в превозното средство Валидатор. Електронната карта се доближава и се задържа устойчиво на не повече от 1 см до обозначената с пиктограма долна част на Валидатора.
  • При успешно таксуване Валидаторът издава еднократен звуков и светлинен сигнал, върху дисплея му се извежда съобщение в зелен цвят "КАРТАТА Е ТАКСУВАНА УСПЕШНО!" и друго съобщение, свързано със срока на валидност на електронната карта.
  • При неуспешно таксуване Валидаторът издава трикратен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в червен цвят "КАРТАТА НЕ БЕШЕ ТАКСУВАНА!".
  • Времето за обработка и таксуване на картата е около 1 секунда.
 2. При пътуване със заредена с предплатен период за 1 линия електронна карта и успешно таксуване на Пътника на Валидатор - монтиран в превозно средство на друга линия, върху дисплея на Валидатора се извежда съобщение с датата на валидност и с номера на линията, за която картата е издадена, както и съобщение: "ВНИМАНИЕ? МОЖЕТЕ ДА ПЪТУВАТЕ САМО В УЧАСТЪК С ОБЩИ СПИРКИ".
  • Времето за обработка и таксуване на картата е около 1 секунда. Внимание! При извършване на проверка от контролните органи на отдел ТРАНСПОРТ към Община Русе в участък извън общите спирки ще бъде установено, че Пътникът е нередовен.
 3. При пътуване със заредена за 30 пътувания електронна карта Пътникът задължително се таксува на монтирания в превозното средство Валидатор. Електронната карта се доближава и се задържа устойчиво на не повече от 1 см до обозначената с пиктограма долна част на Валидатора.
  • При успешно таксуване Валидаторът издава еднократен звуков и светлинен сигнал, върху дисплея му се извежда съобщение в зелен цвят "КАРТАТА Е ТАКСУВАНА УСПЕШНО!" и друго съобщение, свързано със срока на валидност на картата.
  • При успешно таксуване Валидаторът отнема от картата едно пътуване, след което издава еднократен звуков и светлинен сигнал, върху дисплея му се извежда съобщение в зелен цвят "КАРТАТА Е ТАКСУВАНА УСПЕШНО!" и друго съобщение, свързано със срока на валидност на картата и броя на останалите в електронната карта пътувания.
  • При неуспешно таксуване Валидаторът издава трикратен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в червен цвят "КАРТАТА НЕ БЕШЕ ТАКСУВАНА!".
  • Времето за обработка и таксуване на картата е около 1 секунда.
 4. При пътуване с електронна карта, заредена със стойност, Пътникът задължително се таксува на монтирания в превозното средство Валидатор. Картата се доближава и се задържа устойчиво на не повече от 1 см до обозначената с пиктограма долна част на Валидатора.
  • При успешно таксуване Валидаторът издава еднократен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в зелен цвят "КАРТАТА Е ТАКСУВАНА УСПЕШНО!" и друго съобщение, свързано с информация за таксуването и салдото в електронната карта.
  • При неуспешно таксуване Валидаторът издава трикратен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в червен цвят "КАРТАТА НЕ БЕШЕ ТАКСУВАНА!".
  • Времето за обработка и таксуване на картата е около 1 секунда.
 5. При пътуване с електронна карта, заредена с предплатен период и/ или със стойност. Пътникът може допълнително да таксува на монтирания в превозното средство Валидатор други пътници или личния си багаж.
  • След успешно извършено самотаксуване електронната карта се доближава и се задържа устойчиво на не повече от 1 см до обозначената с пиктограма долна част на Валидатора, На дисплея на Валидатора ще се изведе съобщение "КАРТАТА ВЕЧЕ Е ТАКСУВАНА!".
  • Пътникът трябва да натисне бутон "ТАКСУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЪТНИЦИ ИЛИ БАГАЖ" видим върху сензорния дисплей на Валидатора и след това на следващия работен екран да избере желания брой пътници и/ или багаж. На сензорния дисплей на Валидатора ще се изведе наличната стойност в картата и стойността на поръчката. Пътникът се приканва отново да постави картата пред Валидатора.
  • При успешно таксуване Валидаторът издава еднократен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в зелен цвят "КАРТАТА Е ТАКСУВАНА УСПЕШНО!" и друго съобщение, свързано с информация за таксуването и салдото в електронната карта.
  • При неуспешно таксуване Валидаторът издава трикратен звуков и светлинен сигнал и върху дисплея му се извежда съобщение в червен цвят "КАРТАТА НЕ БЕШЕ ТАКСУВАНА !"
  • Времето за обработка и подготовка за следващо таксуване с картата е около 2 секунди.
 6. Таксуване и пътуване с еднократен хартиен билет
  • Еднократни хартиени билети с баркод се издават от Водачите на превозните средства и са валидни за едно пътуване без прекачване или за таксуване на 1 брой личен багаж.
 7. Осъществяване на контрол върху таксуването Контролът се извършва от служебни лица - Контрольори, снабдени със специални устройства, чрез които проверяват:
  • Дали в електронната карта има зареден валиден период/ стойност
  • Дали електронната карта е била таксувана в превозното средство
  • Дали еднократния билет с баркод е валиден
 8. Други указания
  • За проверка на текущото състояние на една електронна карта върху сензорния дисплей на Валидаторите се натиска бутон "ПРОВЕРКА НА КАРТАТА".
  • Контрольорите установяват при проверка Пътник без редовен превозен документ, след което го приканват да закупи билет за еднократно пътуване на десетократна стойност. При отказ се съставя акт за административно нарушение на Пътника.
  • В случай на загубена или открадната карта, Собственикът на електронната карта попълва в Общинския билетен център "Заявление за блокиране на електронна карта". Неговата карта се блокира в Системата за електронно таксуване и с нея не могат да пътуват и да се таксуват други лица.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Общински Транспорт Русе“ ЕАД ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ГРАД РУСЕ

Настоящите ОУ представляват договор между Превозвача и Пътника, по който последният встъпва като страна и които той приема при качването си на превозно средство на Превозвача или при придобиването на Карта за пътуване за ползването на услугата на Превозвача.

Член 1. Определения

"Превозвач" означава компания „Общински Транспорт Русе" ЕАД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието под ЕИК 117690845, със седалище и адрес на управление гр. Русе 7000, бул. „Трети март” № 74.

"Oбщински билетен център" е част от „Център за контрол и управление на обществения градски транспорт в Русе“ издава и зарежда електронни карти.

"Спирки" са местата, изрично определени като места за спиране по маршрута, оповестени като такива в разписанията на Превозвача.

"Екипаж" е водачът на Превозното средство заедно с всички лица, които към даден момент извършват дейност по продажба на билети, контрол по спазването на задълженията на Пътниците, както и всички лица, които са назначени от Превозвача във връзка с предоставянето на превозите на Пътниците.

"Пътник" е всяко лице, освен членовете на Екипажа, превозвано или което предстои да бъде превозвано в Превозно средство по силата на Билет или Карта за пътуване.

"Багаж" са личните вещи на Пътника, които се превозват заедно с него по време на пътуването му.

"Непреодолима сила" означава непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер.

"Хартиен билет" е хартиен превозен документ кодиран с баркод, за еднократно пътуване с превозно средство или таксуване на личен багаж, издаден от представител на превозвача чрез фискално устройство, валидиран на баркод скенер и представлява писмен договор между превозвача и пътника.

"Електронен билет" е превозен документ за пътуване с прикачване с превозно средство или таксуване на личен багаж закупуван с предварително заредена стойност в електронната карта. Електронният билет включва цялата информация за пътуването – номер, маршрут, име на превозвача, час на издаване и представлява писмен договор между превозвача и пътника.

"Карта за пътуване" е превозен документ на електронен носител, представляващ писмен договор между превозвача и пътника даващ право на многократно пътуване по една или повече линии срещу предварително заплатена цена, в това число абонаментни карти по смисъла на Наредба 14 на РОС; ограничен по време или брой на пътувания.

"Електрона карта" е носител на информация, в която се зареждат абонаментните карти за пътуване с периоди и/или със стойност за закупуване на електронни билети съгласно утвърдената тарифа.

"Нередовен превозен документ" Хартиен билет, който е придобит по незаконен начин, или е закупен от лице, различно от Превозвача или неговите Представители; Електрона карта, която е била обявена за изгубена или открадната; Електрона карта, за която представящото я лице не може да докаже, че е идентично с онова, посочено в Електроната карта, която представя; документ с различна от утвърдената от Община Русе маркировка за Билет, Електрона или хартиена карта, друг документ, който не е цитиран в настоящите Общи условия или с оглед на конкретните обстоятелства не може да се приеме за Билет или Електрона карта, както са определени по-горе.

"Превозно средство" е автобус или тролейбус, собственост на Превозвача или нает от него, с които обслужва утвърдени линии от общинската транспортна схема.

"Маршрутно разписание" е основен вид разписание на автобусна/тролейбусна линия – съдържа: номер и наименование на линията; маршрута; времето на тръгване от началните спирки в двете посоки; особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и др.).

"Курс" е пробегът на превозното средство в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка

"Спиране на спирка" е спиране по време на разписание между началната и крайната точки по маршрута.

"Цена" е сумата, която трябва да се заплати за превоз на Пътника, включително неговия Багаж.

Член 2. Обсег на приложение

2.1. Общи положения

Общите условия за превоз се прилагат за пътувания с обществения транспорт на територията на Община Русе в превозните средства на Превозвача.

2.2. Информация за Превозвача, изпълняващ превоза:

2.2.1. Превозвачът предоставя информация на пътниците за маршрутното разписание и спирките по съответните линии от общинската транспортна схема обслужвани от него чрез своите представители, на Интернет сайта си и на информационни табла в превозните си средства.

2.2.2. Превозвачът предоставя своевременна информация относно промени в часовия график по маршрутите или промени по самите маршрути.

2.2.3. Превозвачът предоставя информация за вида и състоянието на Превозните средства, с които оперира по линиите от приетата и утвърдена общинската транспортна схема на гр. Русе

2.2.4. Превозвачът предоставя информация относно застрахователната компания обслужваща Превозните му средства за съответната календарна година при поискване.

2.3. Противоречие със закона

В случай на несъответствие между приложимия закон и тези Общи условия за превоз, ще се прилагат разпоредбите на приложимия закон. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия за превоз е нищожна, съгласно съответния приложим закон, това не засяга действието на останалите разпоредби.

2.4. Вътрешни актове на Превозвача

В случай на несъответствие между тези Общи условия за превоз и други актове на Превозвача, прилагат се тези Общи условия за превоз, освен ако в тях не е предвидено друго.

Член 3. Билети и карти за пътуване

3.1. Общи разпоредби

3.1.1. Продажбата на Билети се извършва в Превозното средство от Представител на Превозвача или чрез системата за електронно таксуване на Община Русе.

3.1.2. Продажбата на Карти за пътуване се извършва от Община Русе в Oбщински билетен център, а зареждане на стойност за закупуване на електронни билети в специални места за продажба определени от Община Русе.

3.1.3. Билетът, Картата за пътуване и правата по договора, във връзка с който се издадени, не могат да се прехвърлят на друго лице

3.1.4. Превозвачът е длъжен да извърши превоз само на Пътник с Билет или Карта за пътуване.

3.1.5. В случай, че лице представи Нередовен превозен документ, се счита, че той е приел да изпълнява всички задължения на Пътник. В тези случаи лицето се задължава да предаде Нередовния превозен документ на Представителите на Превозвача и да закупи Билет.

3.1.6. Проверката за валидност на Карта за пътуване и Билета се извършва от Представител на Община Русе.

3.1.7. Пътникът е длъжен да вземе всички подходящи мерки Билетът или Картата за пътуване да не бъдат повредени или загубени.

3.1.8. Карти за пътуване, издадени за една линия важат и за останалите линии на Превозвача, в участъците където маршрутите им се дублират и имат общи спирки, включително до първата следваща спирка.

3.1.9. Карти за пътуване, издадени за Цялата Градска Мрежа важат във всички превозни средства от градската маршрутна схема, независимо на кой превозвач са.

3.2. Карти за пътуване на електронен носител валидни в превозните средства на Превозвача:

3.2.1. Граждански Карти за пътуване без преференции.

3.2.2. Карти за пътуване с преференции:

3.2.2.1. Карти за пътуване за ученици, студенти и докторанти редовно обучение

3.2.2.2. Карти за пътуване за лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване осигурителен стаж и възраст навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс

3.2.2.3. Карти за пътуване за лица с увреждания с намалена работоспособност с 50% и над 50%

3.3. Хартиени едногодишни карти валидни за всички линии:

3.3.1. Ветерани от войните.

3.3.2. Военноинвалиди и военнопострадали.

3.3.3. Държавни служители по чл.185 от ЗМВР.

3.3.4. Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС".

3.3.5. Деца до 7 годишна възраст.

Член 4. Цени, тарифи, данъци и такси застраховки

4.1. Цени

Обявените от Превозвача цени са валидни само за превоз по регулярните линии от утвърдената общинската транспортна схема на гр. Русе, обслужвани от Превозвача, освен ако изрично не е посочено друго.

4.2. Застраховки

Пътникът, притежаващ редовен превозен документ., е застрахован по времето на пътуването за риска ”Злополука”.

Член 5. Задължения на Превозвача :

5.1. Да извършва превозите в съответствие с възложеното Маршрутно разписание;

5.2. Да спира на определените в Маршрутното разписание спирки;

5.3. Да не извършва превоз по автобусна/тролейбусна линия, за която няма валидно Маршрутно разписание;

5.4. Да издава документи за платена превозна цена в случаите, когато пътниците не са предварително снабдени с такива документи;

5.5. Да не допуска движение със скорост, несъобразена с установените с пътните знаци и маркировка ограничения по съответните маршрути;

5.6. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;

5.7. Да организира проверките на техническото състояние на Превозните средства;

5.8. По време на работа превозните средства трябва да бъдат обозначени с табела с номера на линията и табели с маршрута на движение. Всеки автомобил трябва да има най-малко три табели- две с номера на линията и една с маршрута, от които двете с номера на линията се поставят в челната и задната страна на превозното средство, а третата с маршрута на движение - от дясната страна пред задната врата;

5.9 Да задължи Екипажа на Превозното средство да предоставя информация по подходящ начин за Маршрутното разписание и спирките по съответната линия по време на движение.

Член 6. Отказ и ограничения на превоза

6.1. Право на отказ на превоз

Превозвачът може да откаже да превози Пътника или неговия багаж, ако е налице някое от следните обстоятелства:

6.1.1. Превозът на Пътника или на неговия Багаж може да застраши или засегне безопасността или здравето, или съществено да засегне удобството на други Пътници или на Екипажа;

6.1.2. Психическото или физическо състояние на Пътника, включително това, в което е изпаднал под въздействието на алкохол или упойващи вещества, представлява заплаха или риск за него, за Пътниците, за Екипажа, или за Превозното средство и за намиращия се в него Багаж;

6.1.3. Пътникът не е заплатил дължимите цени за превоз, няма редовен превозен документ.

6.1.4. Пътникът не спазва разпорежданията на Превозвача, неговите Представители или служители, включително тези относно безопасността или сигурността на пътуването.

Член 7. Багаж

7.1. Безплатен превоз на Багаж

Пътникът може да превозва безплатно със себе си Багаж, съобразно условията и ограниченията, установени от Община Русе – с размери 60/40/40 или с обиколка 140 см, който не създава неудобства на останалите пътници в превозното средство. Изключение се прави за детски колички и столове на инвалиди. За максималните размери и тегло на безплатно превозвания Багаж, Пътникът е длъжен да се осведоми при закупуване на Билета или Картата за пътуване.

7.2. Свръх Багаж

За превозването на Багаж, надвишаващ разрешеното безплатно количество, Пътникът заплаща отделен Билет.

7.3. Вещи, неприемани за превоз като Багаж

7.3.1. Не се приемат за превоз като Багаж, следните вещи:

7.3.1.1. Вещи, които могат да застрашат Превозното средство, лица или имущество на борда на Превозното средство;

7.3.1.2. Вещи, пренасянето на които е забранено от приложимите закони или други нормативни актове в Република България;

7.3.1.3. Огнестрелни оръжия и муниции, с изключение на органите на реда по време на изпълнение на служебните си задължения.

7.4. Превоз на животни

Не се допуска превозът на живи животни, с изключение на полицейски кучета и кучета-водачи на Пътници с увреждания, когато са снабдени с повод и намордник.

7.4.1. Кучета-водачи, които съпровождат Пътници с увреждания, при определени от Превозвача условия, се превозват безплатно, без да се включват в разрешеното количество безплатен Багаж.

7.4.2. Превозвачът не носи отговорност за нараняване, загубване, заболяване или смърт на животно, което се е съгласил да превози, освен ако не е причинили увреждането умишлено или поради груба небрежност.

7.5. Загубени вещи и багаж.

7.5.1. Превозвачът не носи отговорност за загубени от Пътник вещи, в това число Багаж в Превозното средство.

7.5.2. Намерени вещи в Превозно средство на Превозвача се съхраняват в срок от 30 календарни дни, след което ако не бъдат потърсени, чрез сформирана от ръководството на Превозвача комисия, подлежат на снемане от съхранение и по-нататъшно разпореждане.

7.5.3. Бързоразвалящи се вещи и хранителни продукти не подлежат на съхранение.

7.5.4. Намерени документи за самоличност своевременно се предават в РПУ.

7.5.5. Предаването на вещите на техните притежатели се извършва във вида, в който са намерени с предавателен протокол .

Член 8. Разписания, закъснения и отмяна на курсове

8.1. Разписания

8.1.1. В разписанието на Превозвача, се използва времето, което е посочено на спирките, от които започват и на които свършват курсовете. Часовете, публикувани в други издания или печатни материали от какъвто и да било характер, не са гарантирани и не представляват част от договора за превоз.

8.1.2. Превозвачът не носи отговорност за пропусната връзка с друго превозно средство, както и за грешки, допуснати в тези публикации.

8.1.3. Превозвачът има право да променя часовете по разписанията на курсовете и типа на Превозното средство без предизвестие при възникване на Непреодолима сила.

8.2. В случай, че курсът, за който Пътникът притежава валиден превозен документ е преустановен, по обстоятелства, които не са причинени от Непреодолима сила, той има право превоз, от следващата или предходната спирка, със следващото превозно средство на Превозвача.

8.3. Отмяна, закъснение на курсове, отказано качване на борда поради непреодолима сила не се компенсират от Превозвача.

Член 9. Поведение на борда на Превозното средство

9.1. Общи положения

Пътникът е длъжен с поведението си преди и по време на качване на борда на превозното средство и по време на пътуването с него, да не създава опасност за сигурността на Превозното средство, за живота и здравето на качващите се на него или намиращите се в него лица, или за Багажа и останалите вещи на борда на Превозното средство, както и да не пречи на членовете на Екипажа да изпълняват служебните си задължения, или да изпълнява техните нареждания, включително, но не само, свързани с пушене, употреба на алкохол или упойващи вещества, да не се държи по начин, който причинява притеснение, неудобство, вреди или наранявания на други пътници или на членовете на Екипажа, Превозвачът може да вземе мерки, които намери за разумно необходими за да предотврати продължаването на такова поведение като във всяка точка от курса Пътникът може да бъдете свален от борда на Превозното средство и да му бъде отказан по-нататъшен превоз.

9.2. Вреди, причинени на Превозвача от поведението на Пътника

Ако Пътникът с поведението си, стане причина Превозното средство да извърши спиране на място, различно от дестинацията или спирката, за да бъде Пътникът свален от борда на Превозното средство, то Пътникът дължи обезщетение на Превозвача, за всички причинени вреди, породени от това спиране.

9.3. При ползване на Превозните средства на превозвача от обществения транспорт пътниците са длъжни да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.

9.4. Качването и слизането става единствено и само през обозначените за целта врати, ясно маркирани от Превозвача със видими знаци и надписи. При липсата на такива качването и слизането става от всички отворени врати.

Член 10 . Отговорност за вреди

10.1. Общи разпоредби

10.1.1. Превозвачът носи отговорност само за вреди, причинени по време на пътувания, за които името му е изписано в полето "превозвач" на Билета или Картата за пътуване, с изключение на пътуванията с Нередовни превозни документи.

10.1.2. Превозвачът не носи отговорност за вреди, когато е действал, за да се съобрази с приложими закони или други нормативни актове или причинени от неспазване на същите от страна на Пътника.

10.1.3. Превозвачът не носи отговорност за вреди, които не се дължат на негово виновно поведение, включително за предотвратяване на които е взел всички необходими мерки или за които не е могъл да вземе такива мерки.

10.1.4. Отговорността на Превозвача за вреди се намалява, когато за възникването на вредите е допринесла небрежност на Пътника.

10.2. Отговорност за лично увреждане

10.2.1. Неограничена отговорност.

Отговорността на Превозвача за вреди, причинени от смърт или телесна повреда на пътник при злополука на борда на Превозното средство, или при качване, или при слизане от Превозното средство не е ограничена по размер.

10.2.2. Изключване на отговорност

Ако Превозвачът приеме да извърши превоза на Пътник, въпреки че пътуването представлява или може да представлява опасност за същия поради неговата възраст, психическо или физическо състояние, Превозвачът не носи отговорност за вреди до размера, обусловен от това състояние. Ако поради горепосочените причини пътуването представлява заплаха за Пътника, той е длъжен да уведоми предварително Превозвача, за да може последният да проучи възможности за без рисков превоз.

10.3. Отговорност за вреди от унищожаване, повреда на Багажа

10.3.1. При унищожаване или повреда на Багаж по вина на Превозвача, същия дължи обезщетение съгласно действащото законодателство.

10.3.2. Превозвачът не носи отговорност за вреди, причинени на Пътник, които са причинени от вещи, включени в Багажа на друг Пътник.

Член 11. Срокове за предявяване на рекламации и искове

Ако Пътникът претендира за обезщетяване на вреди, причинени от Превозвача той следва да подаде писмена рекламация до Превозвача най-късно в седемдневен срок от ползването на превоза (услугата). Рекламациите се подават в деловодството на Превозвача, надлежно заведени, със съответния входящ номер.

Член 12. Други условия

Превозът на Пътника и неговият Багаж се извършва и при съобразяване на други актове, които Превозвачът е приел или на които се подчинява. Тези актове, които могат да се изменят по всяко време и засягат превоза на непридружени малолетни, консумирането на алкохолни напитки и тютюнопушене на борда и други въпроси.

Член 13. Тълкуване

Заглавието на всеки член е само за улеснение на страните и не може да се използва за тълкуване на текста.

Член 14. Приложимо право

Към отношенията, уредени от настоящите Общи условия се прилага българското право и за всички спорове, възникнали във връзка с тяхната валидност и изпълнение компетентни са съответните български съдилища.

07.12.2015г.