Декларация за достъпност

Общински Транспорт Русе се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт

Уебсайт на адрес: https://transport-ruse.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт - поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Само звук и само картина (предварително записани) Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на аудио материали
Надписи (предварително записани) Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват видео материали
Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано) Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват аудио материали
Управление на звука Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват аудио материали
Идентифициране на грешки Изискване 9.3.3.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се предоставят форми за попълване
Етикети или инструкции Изискване 9.3.3.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се предоставят форми
Идентифициране на целта на въвеждане Изискване 9.1.3.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се предоставят форми за въвеждане на информация
Предложение за отстраняване на грешка Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се предоставят форми за въвеждане на информация

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 19.08.2021

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 19.08.2022

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 19.08.2021

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

III. Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

Гр.Русе, бул. Трети Март № 74

office@transport-ruse.com

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: office@transport-ruse.com

Процедура по прилагане

Сигналите за нередности се подават на email: office@transport-ruse.com или на хартиен носител в център за обслужване на адрес Гр.Русе, бул. Трети Март № 74 Сигналите се разглеждат в срок до 5 работни дни, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането

В случай, че Общински Транспорт, Русе не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини

на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

Препоръчително съдържание

Общински Транспорт Русе, се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.transport-ruse.com или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Общински Транспорт Русе се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.